Produkty:

eBiuletyn-Newsletter

Informacja o RODO INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

RODO - Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny).

RODO - Klauzula informacyjna (obowiązek informacyjny).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w imieniu administratora, jest MASTER Płodowscy i wspólnicy sp.j.. z siedzibą
w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5372504633,
REGON: 060373906 Przedmiot działalności: 51, 88, Z i 46,61, Z i 46,69, Z oraz 45,19, Z. Tel. 83 378 62 20, 502 843 618, 508 490 800, serwis 511 103 958, Fax 83 378 62 21, www.master-ciagniki.pl
e-mail:
anna_plodowska@wp.pl ; antoniplodowski@wp.pl, masterplodowscy@gmail.com oraz firma Master Antoni Płodowski z siedzibą z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5371469685, REGON: 002300172. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MASTER Płodowscy i wspólnicy sp.j.. z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5372504633, REGON: 060373906 Przedmiot działalności: 51, 88, Z i 46,61, Z i 46,69, Z oraz 45,19, Z. Tel. 83 378 62 20, 502 843 618, 508 490 800, serwis 511 103 958, Fax 83 378 62 21, www.master-ciagniki.pl
e-mail:
anna_plodowska@wp.pl ; antoniplodowski@wp.pl, masterplodowscy@gmail.com oraz firma Master Antoni Płodowski z siedzibą z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5371469685, REGON: 002300172.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: opracowania dokumentów w tym ofert, kosztorysów itp. oraz zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora; - wykonania ciążących
na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji); - ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń ; - marketingu bezpośredniego; - tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora); - weryfikacji wiarygodności płatniczej ; - wsparcia obsługi ; - szeroko pojętej współpracy handlowej,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Dodatkowo wyrażasz zgodę na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Twoje dane są przetwarzane w celach marketingowych podmiotów trzecich zainteresowanych reklamą produktów lub usług własnych (Reklamodawcy). W ramach powyższego Twoje dane przetwarzane są w celach przesyłania newsletterów zawierających informacje handlową Reklamodawców oraz w celach profilowania polegającego na budowaniu segmentów konsumenckich w oparciu o reakcje na dane treści marketingowe. Segmentowanie pozwala nam na dostosowywanie treści przesłanych newsletterów do indywidualnych zainteresowań

użytkowników tym samym pozwalając na uniknięcie niechcianych treści reklamowanych: - Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji umowy licencji), producenci maszyn czy importerzy (dane posłużą między innymi do obsługi gwarancji i serwisu) inni klienci (chcący zakupić maszyną lub podzielić się informacją na jej temat jako użytkownik) ; - Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych ; - Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. - Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.
W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy;
- Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Szanowni Państwo, niniejsze pismo ma na celu poinformowanie, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzane są Państwa dane osobowe. Informując o tym, uwzględniamy wszelkie zmiany wprowadzone w obszarze przetwarzania danych osobowych, w związku z wchodzącym w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w niniejszym dokumencie będziemy posługiwać się skrótem „RODO”). Zmiany w niniejszym zakresie dotyczą osób fizycznych, których dane są przez nas przetwarzane, a zatem dane osobowe:

 1. klienta będących osobami fizycznymi,

 2. osób zatrudnionych w spółce, będącej klientem,

 3. osób współpracujących z klientem (rodzina i znajomi współuczestniczący w transakcji kupna sprzedaży),

 4. innych osób fizycznych, których dane są przez nas przetwarzane.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych jest MASTER Płodowscy i wspólnicy sp.j.. z siedzibą
  w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5372504633,
  REGON: 060373906 Przedmiot działalności: 51, 88, Z i 46,61, Z i 46,69, Z oraz 45,19, Z. Tel. 83 378 62 20, 502 843 618, 508 490 800, serwis 511 103 958, Fax 83 378 62 21, www.master-ciagniki.pl  e-mail: anna_plodowska@wp.pl ; antoniplodowski@wp.pl, masterplodowscy@gmail.com oraz firma Master Antoni Płodowski z siedzibą z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5371469685, REGON: 002300172. Jako administrator danych osobowych jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W sprawach dotyczących ochrony własnych danych osobowych. W każdym momencie możecie Państwo zatem skierować zapytanie pod adres mailowy, który widnieje na naszej stronie internetowej: www.master-ciagniki.pl

 3. Cele i podstawy przetwarzania Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane w następujących celach:

  1) w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jest Pan/Pani jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),

  2) w celu rozpatrzenia Państwa wniosku o udzielenie pożyczki /leasingu itp. przez współpracujące banki (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli konieczne jest uprzednie wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych),

  3) w celu dochodzenia swoich roszczeń, w tym podejmowania działań windykacyjnych na zasadach przewidzianych w zawartej umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy nie dokonają Państwo płatności w ustalonych terminach (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów),

  4) w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes),

  5) w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych),

  6) w celach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku z udzielonym zabezpieczeniem spłaty pożyczki lub w związku z wyrażeniem zgody małżonka pożyczkobiorcy na zaciągnięcie zobowiązania (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO, czyli wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych),

  7) w celach związanych z wykryciem nadużyć i zapobiegania im (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika- jących z naszych prawnie uzasadnionych interesów),

  8) w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).

 4. Inne źródła pozyskania danych Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa możemy przetwarzać także inne dane, które są nam niezbędne do dokonania prawidłowej oceny Państwa i podjęcia decyzji o zawarciu z Państwem umowy. W tym celu poza źródłami ogólnodostępnymi (w tym Internet) możemy korzystać z informacji udostępnionych nam przez Biuro Informacji Gospodarczej lub inne podmioty, z którymi współpracujemy w niniejszym zakresie.

 5. Pomoc de minimis Jeśli korzystacie Państwo z produktów, w ramach których udzielona zostaje Państwu pomoc de minimis, administratorem Państwa danych osobowych może być inny podmiot, który umożliwi nam ich bezpieczne przetwarzanie. Podstawą takiego uprawnienia jest odrębna umowa, regulująca zasady naszej współpracy z takimi podmiotami.

 6. Udostępnienie danych innym podmiotom Państwa dane osobowe możemy udostępniać także innym podmiotom, z którymi współpracujemy w ramach wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych lub realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W tym celu na podstawie zawartych umów o powierzenie danych osobowych oraz przepisów powszechnie obowiązujących podmioty te mogą przetwarzać Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji konkretnych zadań, będących przedmiotem wyżej wskazanych umów. Jako administrator Państwa danych osobowych zapewniamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych także po stronie podmiotów, którym przekażemy Państwa dane osobowe.

 7. Przekazywanie danych do państw trzecich Aktualnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 8. Okres przechowywania danych Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, czyli:

  1) na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych (dotyczy danych związanych z zawartą umową ),

  2) na czas wskazany w treści zgody:

  a. pozwalający nam na rzetelną weryfikację Państwa sytuacji, ale nie później niż do momentu zawarcia umowy (dotyczy danych pozyskanych w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie pożyczki, zawartej umowy przedwstępnej)

  lub

  b. pozwalający na realizację procesu marketingu, ale innego niż bezpośredni (dotyczy danych pozyskiwanych w celu możliwości oferowania usług oraz produktów, co do zasady przez czas trwania umowy ),

  c. pozwalający na przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielonym zabezpieczeniem lub wyrażoną zgodą innych członków rodziny lub współkupujących zgody na jej zawarcie,

  3) do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń z tytułu zawartej umowy (dotyczy danych niezbędnych do dochodzenia przez nas swoich roszczeń, w tym podejmowania działań windykacyjnych na zasadach przewidzianych w zawartej umowie oraz w przepisach powszechnie obowiązujących w sytuacji, gdy nie dokonacie Państwo płatności w ustalonych terminach),

  4) na czas niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu,

  5) inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych).

 9. Przysługujące Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwrócicie się Państwo do nas o ich udostępnienie, za co możemy pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych),

  2) prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),

  3) prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

  a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

  b. wycofacie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych,

  c. gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,

  d. dane są przetwarzane niezgodne z prawem,

  e. dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.

  Powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

  a. korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,

  b. wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,

  c. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

  a. gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),

  b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,

  c. gdy Państwa zdaniem nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, a są nam one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

  d. w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

  5) prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego)

  6) prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykażemy istnienie: a. ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub b. podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

 10. Skargi Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.

 11. Kontakt Nasze dane kontaktowe to:

  1] firma MASTER Płodowscy i wspólnicy sp.j.. z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5372504633, REGON: 060373906 Przedmiot działalności: 51, 88, Z i 46,61, Z i 46,69, Z oraz 45,19, Z. Tel. 83 378 62 20, 502 843 618, 508 490 800, serwis 511 103 958, Fax 83 378 62 21, www.master-ciagniki.pl
  e-mail: 
  anna_plodowska@wp.pl  antoniplodowski@wp.pl, masterplodowscy@gmail.com

  2] firma Master Antoni Płodowski z siedzibą z siedzibą w Poprzeczna 21/A, 21- 500 Biała Podlaska identyfikujący się NIP: 5371469685, REGON: 002300172.

 W związku z posiadaniem prawa do ochrony danych osobowych [RODO* - http://www.master-ciagniki.pl/pl/informacja-o-rodo/731-informacja-o-rodo-.html ] oraz ochrony wizerunku właścicieli, współpracowników w tym dobrostanu w firmie MASTER Płodowscy i wspólnicy sp. j. zastrzegamy sobie prawo do zakazu publikacji internetowych w tym mediach społecznościowych (m.in. Facebook, instagram, youtube, google itp.) i innych mediach (w tym na swojej stronie) naszych danych i wizerunku zgodnie z treścią art. 212 § 1 Kodeksu Karnego. "Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności." Natomiast zgodnie z art 212 § 2 Kodeksu Karnego. "Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."


" * Zapytanie ofertowe do przedstawienia do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wymaga wypełnienia oznaczonych * pól. "